مسئولین باید از ورزشکاران مدال آور و قهرمان حمایت کنند

مسئولین باید از ورزشکاران مدال آور و قهرمان حمایت کنند

علیجانپور: اگر خبرنگاران اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پوشش و بازتاب ندهند مانند این است که کاری انجام‌نشده است و این خبرنگاران هستند که با بازتاب آن خبر در بین مردم در نقش چشمان بیدار جامعه باعث دیده شدن فعالیت‌های دستگاه‌ها می‌شوند.