جریان لیبرالیسم فرهنگی و نقش آخوندزاده و قراجه داغی در ترویج آن

جریان لیبرالیسم فرهنگی و نقش آخوندزاده و قراجه داغی در ترویج آن

دوگانه ی ما متحجر و متمدن نیست ، دوگانه ی ما غرب و شرق نیست ، دوگانه ی ما قراجه داغی و آخوندزاده نیست ، دوگانه ی ما قره داغ و ارسباران نیست ، بلکه دوگانه ی ما حق و باطل است . یعنی یک خط فاصلی وجود دارد بین جبهه حق و جبهه باطل . نباید این خط فاصل گم بشود .