رحیم صادقیه اهری رئیس آتش نشانی اهر در گفتگو با اهروصال؛ صبح امروز ساعت ۷:۳۰ تماسی مبنی بر آتش سوزی در اوایل جاده مشگین شهر و نزدیکی دانشکده فنی شهید چمران با آتش نشانی داشته ایم که تیم آتش نشانی فورا به محل اعزام شده و شروع به خاموش کردن آتش کردند. محار آتش با تلاش بی وقفه آتش نشانان حدود ۱ ساعت و نیم به طول انجامید.

وی در ادامه افزود: منبع آتش سوزی مشعل گاز و دیگ گازوئیل بوده است که از آنجا به تمام کارگاه سرایت کرده است. البته خوشبختانه آسیب جانی نداشته ایم ولی در مورد آسیب مالی باید گفت: کلیه کارگاه و دستگاه ها آسیب جدی دیده و در آتش سوخته اند.

رئیس آتش نشانی اهر در آخر متذکر شد: کارگاه ها در صورت رعایت نکات ایمنی و داشتن کپسول آتشنشانی می توانند از چنین رویداد هایی جلوگیری کنند.