به گزارش اهروصال؛ موزه سفال زنده تبریز با آثار ارزشمندی از هنرمندان ایرانی میزبان مهمانان می باشد.