اجرای احکام شارع مقدس ؟! یا بدعت ؟؟

اجرای احکام شارع مقدس ؟! یا بدعت ؟؟

مطلب حاضر به حکمت و فلسفه احکام یا علل الشرایع مربوط میشود که قلمرویی است دور از دسترس عقل ادمی مگر مقدار کمی که توسط وحی قران و مفسران وحی سنت معصومین ع به ما ابلاغ شده است.