تبلیغات


دشمن برای نفوذ و ایجاد تفرقه بین اقوام ایرانی از طریق جنگ نرم وارد میدان نبرد شده