» تصویری/ آماده سازی تیم آکادمی هندبال زنده یاد مجید حدادی در اهر