گردشگری اهر، حال و روز خوشی ندارد!

گردشگری اهر، حال و روز خوشی ندارد!

در سند تدبیر توسعه شهرستان اهر برای صنعت گردشگری، سهم ویژه ای آن هم با راهبری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است اما صد افسوس که برنامه های مد نظر فقط روی کاغذ مانده و هیچگاه عملیاتی نشده است.