تصویری/ مراسم تشییع پیکر استاد حسن فروتن اقدم شاعر پیشکسوت اهری

تصویری/ مراسم تشییع پیکر استاد حسن فروتن اقدم شاعر پیشکسوت اهری

aharvesal1395082200031

 

 

aharvesal1395082200001

 

aharvesal1395082200002

 

aharvesal1395082200041

 

aharvesal1395082200023

 

aharvesal1395082200021

 

aharvesal1395082200014

 

aharvesal1395082200009