به گزارش اهروصال؛ آیین رونمایی ازکتابهای دکتر اکبرعطایی درکتابخانه شیخ شهاب اهری برگزار شد.

تصاویر: سید محمد راثی/