به گزارش اهروصال؛ کارگروه امداد و نجات پدافند غیر عامل در شهرستان اهر با برگزاری مانوری آمادگی های خود را سنجیده و به معرض نمایش گذاشتند.

تصاویر: سید محمد راثی/