به گزارش اهروصال؛ شورای فرهنگ عمومی در محل دفتر امام جمعه شهرستان اهر برگزار شد.

تصاویر/