به گزارش اهروصال؛ از نخبگان ریاضی شهرستان اهر و برگزیدگان مسابقه کانگرو در شهرستان اهر تجلیل شد.

تصاویر/