به گزارش اهروصال؛ اردوی فرهنگی و رزمی گردان های بیت المقدس شهرستان اهر وکلیبر در محل قلعه جمهور (قلعه بابک) برگزار شد.