به گزارش اهروصال؛ جنگ شادی در محل سالن شهید مطهری با هنرنمایی گروه نمایشی چنار و گروه موسیقی بیرلیک برگزار شد.

تصاویر/