به گزارش اهروصال؛ جلسه شورای اداری شهرستان اهر در محل فرمانداری شهرستان اهر برگزار گردید.

تصاویر: مصطفی قربان موحد/