به گزارش اهروصال؛ جشنواره نوروزی شهرستان اهر در محل سینما قدس اهر و با همکاری شهرداری و میراث فرهنگی اهر برگزار گردید.

تصاویر/