به گزارش اهروصال؛ راهیان نور سپاه ناحیه اهر را در مناطق جنوب از قاب دوربین اهروصال مشاهده کنید.

تصاویر/