به گزارش اهروصال؛ نهمین روز جشنواره نوروزی شهرستان اهر در محل سینما قدس اهر برگزار گردید.

در این جشنواره علاوه بر برنامه های متنوع فرهنگی و هنری، محصولات بومی و محلی نیز برای عموم عرضه می گردد.

پینوشت: تنها ایراد این جشنواره عدم جانمایی درست آن است.

تصاویر: دانیال نشاطی/