به گزارش اهروصال؛ نشست خبری سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر در محل اداره شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر و با حضور اصحاب رسانه برگزار کردید.

همچنین در حاشیه این برنامه از مرکز بهداشت محله شله بران  بخش NICU بیمارستان اهر بازدید شد.

تصاویر/