به گزارش اهروصال؛ باشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش شهرستان اهر با حضور معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش افتتاح شد.

تصاویر: مصطفی قربان موحد/