به گزارش اهروصال؛ رژه خودرویی سازمان حمل و نقل شهرستان اهر با حضور تاکسی های شهرستان برگزار شد.

تصاویر: علی دایلاری/