به گزارش اهروصال؛ شورای آموزش و پرورش اهر با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولین در مدیریت آموزش و پرورش اهر برگزار شد.

تصاویر : علی دایلاری

تصاویر/