به گزارش اهروصال؛ جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه اهر با خبرنگار پیشکسوت اهری آقای اعلم الهدی دیدار کردند.

تصاویر/