به گزارش اهروصال؛ برنامه مشکات هدایت برای اولین بار در حاشیه شهر و توسط قرارگاه امام جواد (ع) و ستاد کرامت ۱ برگزار شد.

این برنامه در محله شله بران اهر و با حضور گسترده مردم برگزار گردید.

تصاویر/