به گزارش اهروصال؛ کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان هوراند با همکاری بسیج سازندگی این شهرستان برای مددجویان خود واحد های مسکونی احداث می کند.

تصاویر/