به گزارش اهروصال، سفره افطاری برای افراد بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی با همت خیرین اهری ، کمک هیئت ثار الله و همکاری اداره بهزیستی اهر پهن شد. تعداد ۱۵۰۰ غذا پخته شد که تعداد ۷۰۰ غذا در مسجد شهدای اهر(مسگر خانه) برای رهگذران و افراد عادی  و ۸۰۰ عدد از آنها دم در افراد بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی پخش شد.

تصاویر/