به گزارش اهروصال؛ کمیته هماهنگی و برنامه ریزی هفته جوان در محل شبکه بهداشت اهر و با حضور اعضای کمیته برگزار شد.

تصاویر