به گزارش اهروصال؛ بیست و نهمین شماره ماهنامه داخلی مشکات هدایت،با رویکردی نو در راستای روشنگری و گفتمان سازی انقلابی گری منتشر گردید.
علاقه مندان می توانند با مراجعه به کلیه رده های بسیج این ماهنامه را تهیه نمایند.