قصد داریم موزه شهرداری اهر را راه اندازی کنیم / برخی با اطلاعات اشتباه باعث تفرقه در بین مردم می شوند

قصد داریم موزه شهرداری اهر را راه اندازی کنیم / برخی با اطلاعات اشتباه باعث تفرقه در بین مردم می شوند

صمد علی اکبرزاده اهری گفت: ساختمان شهرداری اهر اکنون به‌عنوان امانت در دستان ماست و به‌جز دفتر شوراها و شهردار، قصد داریم تمامی قسمت‌های دیگر را به ساختمان جدید شهرداری در خیابان حافظ داریم تا هم از ترافیک مرکز شهر کاسته شود و هم ارباب‌رجوع به‌راحتی کارهای خود را انجام دهد.