شرط اصل است؛ فرهنگ ما یا ؟

شرط اصل است؛ فرهنگ ما یا ؟

نقش مسولین فرهنگی بااین همه سازمانهای گسترده وهزینه های انچنانی در حفظ وقوام فرهنگ وهدایت جامعه و سوق دادن اذهان عمومی به باور هویت ملی وانقلابی واسلامی تاچه حدی قابل دفاع است

نظام پارلمانی و دولت ائتلافی در ایران

نظام پارلمانی و دولت ائتلافی در ایران

قرآن کریم انسان ها را براساس دوست داشتن و یاری خداوند و شیطان به دو حزب ؛ الله و شیطان تقسیم می کند.از نگاه دینی ، این دو حزب همواره در تقابل بایکدیگر هستند.

نئولیبرالیسم در جامعه ما

نئولیبرالیسم در جامعه ما

قبل از پرداختن به موضوع نئولیبرالیسم که شکل دیگری ازایدوئولوژی لیبرالیسم است ذکر چند نکته را لازم میدانم و اینکه این جریان پیچیده و درهم‌تنیده که شناخت و تبیین صحیح وبصورت روان و ساده‌ی آن توسط جریان انقلابی برای پاسداری از انقلاب اسلامی که حاصل خون صدها هزار شهید است از ضروریات عصر حاضر می‌باشد.