تعارضات فرهنگی

تعارضات فرهنگی

تعارضات فرهنگی را باتساهل وتسامح نمی توان ازکنارش رد شد. مسامحه در امورفرهنگی عواقب بسیار خطرناک وتاریکی دارد.

انشای مادر به من چه؟

انشای مادر به من چه؟

حدود چهار ماه بود که در یکی از مدارس شهر معاون انتخاب شده بودم. یکی از روزها هوا بسیار سرد بود و برف سنگینی آمده بود.

بخشی از مطالبات سال ۹۶ مراکز و موسسات درمانی شهرستان اهر پرداخت گردیده است

بخشی از مطالبات سال ۹۶ مراکز و موسسات درمانی شهرستان اهر پرداخت گردیده است

حسین پور بابیان اینکه بخشی از مطالبات سال ۹۶ مراکز و مؤسسات درمانی پرداخت‌شده است گفت مطالبات بیمارستان‌های دولتی معادل خرداد‌ماه ۹۶، پزشکان و پاراکلینیک تا مرداد ۹۶ و داروخانه‌های طرف قرارداد تا دی ۹۶ پرداخت‌شده است.