خطبه این هفته نمازجمعه شهرستان اهر

خطبه این هفته نمازجمعه شهرستان اهر

خطیب جمعه اهرگفت: در مقابل توطئه و شیطنت آمریکا بویژه در رابطه با مسائل اقتصادی به تفسیر مقام معظم رهبری مد ظله العالی باید مؤلفه های قدرت و عناصر قدرت کشور را تقویت نموده و به موقع و به هنگام از آن استفاده نماییم و در بعد اقتصادی تنها راه نجات تحقق اقتصاد مقاومتی است.

حقوق بشر و مفهوم آمریکایی آن

حقوق بشر و مفهوم آمریکایی آن

حقوق بشر یکی از بازرترین و طبیعی ترین حقوق اولیه بشر است و تقریبا با کمترین اختلافی در تمامی مکاتب و جوامع بشری پذیرفته شده است .