حقوق بشر و مفهوم آمریکایی آن

حقوق بشر و مفهوم آمریکایی آن

حقوق بشر یکی از بازرترین و طبیعی ترین حقوق اولیه بشر است و تقریبا با کمترین اختلافی در تمامی مکاتب و جوامع بشری پذیرفته شده است .

اجرای احکام شارع مقدس ؟! یا بدعت ؟؟

اجرای احکام شارع مقدس ؟! یا بدعت ؟؟

مطلب حاضر به حکمت و فلسفه احکام یا علل الشرایع مربوط میشود که قلمرویی است دور از دسترس عقل ادمی مگر مقدار کمی که توسط وحی قران و مفسران وحی سنت معصومین ع به ما ابلاغ شده است.